Vejár modulov systému CDESK - príklad

Prehľadná databáza zákazníkov s kategorizáciou

 • Evidencia zákazníkov a kontaktov
 • Vytváranie skupín zákazníkov s rozdelením do vlastných kategórií ako región, oblasť pôsobenia a pod.
 • Oprávnenia pre prístup pracovníkov ku konkrétnym skupinám zákazníkov
 • Nastavovanie typu notifikácií
 • Možnosť definovania voliteľných vlastností pre zákazníkov

Jednoduchá evidencia otvorenej a odvedenej práce podľa zákazníkov, s priamou fakturáciou, plánovaním nákladov a ľudských zdrojov.

 • Evidencia rozsiahlejších prác
 • Sledovanie rozpočtu zákazky, nákladov
 • Združovanie požiadaviek a úloh
 • Plánovanie interných aj externých nákladov
 • Plánovanie ľudských zdrojov
 • Evidencia vystavených a prijatých objednávok
 • Evidencia skladových dokladov
 • Fakturácia s možnosťou automatickej fakturácie s potvrdzovaním
 • Účtovanie služieb vo viacerých scenároch (post-paid/pre-paid)
 • Voliteľné rozlíšenie interných a fakturačných prác
 • Skryté fakturačné položky pre evidenciu nákladov bez prístupu pre zákazníkov.
 • Účtovanie materiálu, služieb, dopravy, referenčných nákladov
 • Archív účtovania
 • Evidencia prác na konkrétnych objektoch z konfiguračnej databázy CMDB
 • Účtovanie zmlúv a zmluvných pokút
 • Refakturácia nákladov z prijatých faktúr a bločkov

Riešenie požiadaviek zákazníkov v stanovených termínoch, s notifikáciou o ich stave.

 • Evidencia otvorenej práce pracovníkov
 • Sledovanie termínov splnenia/odozvy, náhradné riešenia, vyhodnotenie SLA
 • Voľba druhu požiadavky – Helpdesk, objednávka, reklamácia
 • Možnosť priradiť objekty zákazníka, ku ktorým sa požiadavka vzťahuje (z CMDB)
 • Voliteľné vlastnosti
 • Diskusia so zákazníkom
 • Interná diskusia (skrytá pred zákazníkom)
 • Možnosť preddefinovať si vlastné podpisy zobrazované v diskusii
 • Automatické priradenie príjemcov notifikácií s uvedením dôvodu
 • Voliteľné pridávanie a odstraňovanie príjemcov notifikácií s históriou
 • Evidovanie histórie zmien v požiadavkách
 • Manažment zmien – Change management
 • Riešiteľom môže byť jednotlivec alebo skupina
 • Kategorizácia podľa typu či oblasti služby
 • Vytváranie a združovanie úloh ako čiastkových riešení
 • Pridávanie ponúk s možnosťou schválenia zákazníkom
 • Možnosť ponechať si rozpísanú požiadavku ako draft
 • Voliteľné filtre
 • SLA – nastavenie konkrétnych reakčných termínov na jednotlivé objekty alebo skupiny v CMDB
 • Katalóg požiadaviek so šablónami pre vytváranie úloh
 • Pravidelné požiadavky

Rýchle a jednoduché plánovanie povinností.

 • Úlohy môžu fungovať samostatne alebo deliť požiadavky, zákazky na menšie jednoduché činnosti. Jednoduchosť úloh spočíva v minimalizácií volieb, zobrazení len políčok, ktoré budete potrebovať k plneniu ľahšej práce.
 • Na druhej strane k úlohe si môžete evidovať plnenia, nastaviť ako riešiteľa skupinu, pridať pomocných riešiteľov.
 • Ak by ste sa rozhodli v CDESKu nepoužívať Požiadavky, aj samotný modul Úlohy umožní prevádzkovať jednoduchý taskovací systém s vykazovaním práce.

Evidencia odpracovanej práce pracovníkov

 • Získajte prehľad o vyťažení svojich pracovníkov na základe vykonanej práce.
 • V zlomku sekundy vytvárajte faktúry s presným rozpisom prác.
 • K plneniam môžete zaevidovať použitý materiál, dodaný tovar, dopravné náklady a parkovné.

Evidencia ponúk s akceptáciou zákazníkom.

 • Ponuky môže schvaľovať len nadriadený pracovník. Vyhnete sa tak zbytočnému plytvaniu s financiami.
 • Zákazník môže vašu ponuku schváliť alebo zamietnuť priamo v systéme. Nechýba ani priestor na diskusiu a pripomienky k jednotlivým ponukám, čo vám pomôže pri ďalšom zvyšovaní štandardov.
 • Všetky ponuky sú prehľadne zoradené v zozname. Ten je možné exportovať vo formáte XLS.
 • Práca s ponukami je rýchlejšia vďaka možnosti presúvania položiek priamo z cenníka.

Centrálna evidencia zákazníckych zmlúv.

 • Všetky zmluvy mate vďaka modulu Zmluvy na jednom mieste.
 • Využijete ho naplno keď poskytujete služby založené na pravidelných poplatkoch, zákazníkom umožňujete využívať rôzne druhy zliav, spolupracujete s partnermi, ktorí služby predávajú a mate viazané služby.
 • Každý z vašich zákazníkov bude mať jasne definované pravidlá týkajúce sa zmluvy.
 • Zmluvy sú prepojené s Konfiguračnou databázou a Cenníkmi.
 • Šetrite čas – CDESK dokáže zmluvy automaticky účtovať. Vy si len nastavíte čas a spôsob.

Informujte každého o svojej rezervácií. Vyhnete sa zbytočným nedorozumeniam.

 • Umožňuje vytvárať rezervácie na ľubovoľné objekty vo firme.
 • Je prístupný pre vašich zamestnancov, aj pre zákazníkov.
 • Prácu s rezerváciami zjednodušuje možnosť triedenia do kategórií, ktoré si používateľ sám vytvára.
 • Môže definovať aj vlastné predmety rezervácie.

Prehľad termínov v interaktívnom kalendári.

 • Modul dáva jednoduchý prehľad o aktivitách v čase. Zobrazuje požiadavky, predpokladané termíny ukončenia úloh, zákazky, rezervácie a dovolenky.
 • Slúži na zobrazovanie stavu/prehľadu podľa jednotlivých riešiteľov. Zobrazuje dokedy mám danú úlohu vyriešiť.
 • Ide o nevyhnutný nástroj pre plánovanie práce.

Nenechajte svoje povinnosti ležať ľadom, keď nie ste v práci.

 • Zabezpečí presun otvorenej práce na zastupujúceho.
 • Voliteľne presunie schvaľovania na zastupujúceho.
 • Upraví oprávnenia, aby zastupujúci mohol prenesené povinnosti vykonávať.
 • Automaticky sa nastavuje zastupovanie aj pri zadaní voľna cez modul Dovolenky.

Evidencia čerpania voľna so zastupovaním.

 • Môžete evidovať akékoľvek voľno, ktoré potrebujete v spoločnosti napríklad dovolenky, školenia, PN, návštevy u lekára a sledovať zostatok dovolenky.
 • Získajte kontrolu nad prideľovaním voľna viacúrovňovým schvaľovacím procesom.
 • Zastupovanie poskytuje možnosť prenášať oprávnenia z jedného operátora na zastupujúceho bez zbytočnej administratívy

CDESK v Kocke - návrh

Požiadavky

Zákazníci

Účtovníctvo

Úlohy

Pracovné príkazy

Plnenia

Adresár

Spracovanie správ

Konfiguračná databáza, CMDB

SLA/SLO

Ponuky

Schvaľovanie

image

Oznamy

Kalendár

Cenníky

Zmluvy

Znalostná báza

Reporting

Rezervačný systém

Dovolenky a zastupovania

Nákupný zoznam

Nástenka

Mobilná aplikácia

Doplnkové moduly